В Украине утвердили новый порядок регистрации абонентов мобильной связи (документ)

С осени 2018 года в Украине вступят в силу новые правила регистрации абонентов телекоммуникационных услуг.

Как сообщили в Нацкомиссии по госрегулированию в сфере связи и информатизации (НКРСИ), решение направлено на упрощение процедуры регистрации абонентов, получающих телекоммуникационные услуги без заключения договора в письменной форме.

Новые правила позволят дистанционную регистрацию абонентов, для чего можно подать электронное или бумажное заявление. 

Во время представления абонентом заявления о регистрации в электронной форме будет возможна электронная идентификация личности – электронная цифровая подпись, BankID и др. 

Также введена регистрация абонентов, которые не являются гражданами Украины, а перечень документов, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины или специальный статус лица, расширен. 

Новый порядок был принят решением НКРСИ от 28 ноября 2017 и вступит в силу через 9 месяцев со дня его официального опубликования.

В настоящее время абоненты могут зарегистрироваться единственным способом – в письменной форме, с обязательным физическим присутствием в офисе оператора / провайдера телекоммуникаций.

“Наличие большого количества обезличенных абонентов способствует развитию мошенничества с использованием абонентских номеров, негативно сказывается на финансовом состоянии абонента и репутации оператора”, – отметили в НКРСИ. 

Предлагаем вашему вниманию текст документа:

Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

28 листопада 2017 року № 607

ПОРЯДОК реєстрації абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі

 1. Загальні положення
 2. Цей Порядок визначає процедуру реєстрації абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі (далі – реєстрація абонентів).
 3. Дія цього Порядку поширюється на відносини між операторами, провайдерами телекомунікацій та абонентами телекомунікаційних послуг при реєстрації абонентів.
 4. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

особистий кабінет – розділ веб-сайту оператора, провайдера телекомунікацій, який використовується для реєстрації абонента та інформаційної взаємодії між оператором, провайдером телекомунікацій та абонентом;

шаблон заяви (далі – шаблон) – форма заяви, оприлюднена на веб-сайті оператора, провайдера телекомунікацій.

Інші терміни, що вживаються в цьому Порядку, наведені в Законах України «Про телекомунікації», «Про захист персональних даних», «Про електронний цифровий підпис», «Про електронні документи та електронний документообіг», Правилах надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 11 квітня 2012 року № 295, інших актах законодавства.

 1. Реєстрація абонентів
 2. Абонент, який отримує телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі, зокрема знеособлено, у тому числі абонент, якому скорочено перелік послуг, має право зареєструватися в оператора, провайдера телекомунікацій шляхом подання заяви про реєстрацію.
 3. Заява про реєстрацію може бути подана за вибором абонента як в електронній, так і паперовій формі. Такі заяви (за умови їх повної відповідності вимогам цього Порядку) мають однакову юридичну силу.

Оператор, провайдер телекомунікацій відповідно до частини другої статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» повідомляє абонента про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, права, визначені статтею 8 цього Закону, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

Заява про реєстрацію повинна містити такі відомості:

для фізичних осіб – прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), інформацію щодо реєстрації місця проживання, серію (за наявності) та номер документа, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України чи спеціальний статус особи, що передбачений частиною першою статті 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», або за наявності реєстраційний номер облікової картки платника податків та абонентський номер чи інший мережевий ідентифікатор кінцевого обладнання, за яким отримуються послуги, або особовий рахунок абонента;

для юридичних осіб – найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ, абонентський номер чи мережевий ідентифікатор кінцевого обладнання, за яким отримуються послуги, або особовий рахунок абонента.

 1. Абонент або його уповноважений представник подає заяву в паперовій формі особисто оператору, провайдеру телекомунікацій або уповноваженій ним особі (далі – оператор, провайдер телекомунікацій).

Зразок заповненої заяви розміщується на веб-сайтах операторів, провайдерів телекомунікацій.

Заява в паперовій формі заповнюється та підписується абонентом або уповноваженою ним особою.

Датою надходження заяви в паперовій формі вважається дата її реєстрації як вхідної кореспонденції оператором, провайдером телекомунікацій.

При поданні заяви у письмовій формі особисто фізичною особою пред’являється документ, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України чи спеціальний статус особи, що передбачений частиною першою
статті 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

При поданні документа абонентом за його згодою оператор, провайдер телекомунікацій має право зробити копію з наданого документа у зручній для оператора, провайдера телекомунікацій формі з метою підтвердження достовірності наданих персональних даних.

У разі подання документів представником додатково надається документ, що засвідчує його повноваження.

При поданні заяви в письмовій формі абонент має надати для перевірки активну ідентифікаційну телекомунікаційну картку (SIM-картка, USIM-картка, R-UIM-картка тощо), за якою він отримує відповідні послуги, або підтвердити користування такою карткою шляхом озвучення/демонстрації одноразового пароля, надісланого оператором, провайдером телекомунікацій на абонентський номер, за яким отримуються телекомунікаційні послуги, або повідомлення оператору, провайдеру телекомунікацій секретного слова, встановленого оператором, провайдером телекомунікацій та абонентом відповідно до умов, визначених оператором, провайдером телекомунікацій, або перевірки встановлення з’єднання з іншим терміналом абонента. У разі якщо телекомунікаційні послуги надаються без використання ідентифікаційної телекомунікаційної картки, надається кінцеве обладнання, за допомогою якого абонент отримує відповідні послуги, або повідомляється номер особового рахунку абонента.

 1. Заява про реєстрацію в електронній формі подається до відповідного оператора, провайдера телекомунікацій через особистий кабінет або за допомогою мобільного додатка шляхом заповнення шаблону, на який накладено електронний цифровий підпис абонента – фізичної особи або уповноваженої особи абонента – юридичної особи.

 У разі якщо оператором, провайдером телекомунікацій додатково встановлено інший засіб електронної ідентифікації особи (у тому числі систему електронної дистанційної ідентифікації BankID) абонент може подати заяву про реєстрацію в електронній формі з використанням іншого засобу електронної ідентифікації особи.

Використання електронного цифрового підпису здійснюється відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис».

Під час подання заяви про реєстрацію в особистому кабінеті  абонент проходить ідентифікацію з використанням електронного цифрового підпису.

У разі якщо оператором, провайдером телекомунікацій додатково встановлено інший засіб електронної ідентифікації особи (у тому числі систему електронної дистанційної ідентифікації BankID) абонент може пройти реєстрацію з використанням іншого засобу електронної ідентифікації особи.

Оператор, провайдер телекомунікацій перевіряє надходження заяв про реєстрацію не рідше одного разу за робочий день та невідкладно реєструє їх за допомогою інформаційних систем відповідного оператора, провайдера телекомунікацій в порядку черговості надходження після проведення перевірки:

електронного цифрового підпису абонента або його уповноваженого представника, накладеного на заяву про реєстрацію, відповідно до умов, встановлених статтею 3 Закону України «Про електронний цифровий підпис»;

позначки часу, доданої або логічно поєднаної із заявою про реєстрацію в електронній формі, з метою підтвердження чинності посиленого сертифіката відкритого ключа на момент накладення на заяву про реєстрацію електронного цифрового підпису абонента або його уповноваженого представника.

Процедура ідентифікації особи за допомогою альтернативних засобів ідентифікації особи регулюється нормативно-правовими актами, якими встановлюється порядок функціонування відповідних систем.

Програмно-апаратний комплекс та технічні засоби оператора, провайдера телекомунікацій, що використовуються для подання заяви про реєстрацію в електронній формі відповідно до цього Порядку, повинні відповідати вимогам законодавства щодо захисту інформації, а також унеможливлювати несанкціоноване знищення, блокування, порушення цілісності та режиму доступу до інформації, яка обробляється та передається.

При поданні заяви в електронній формі абонент має підтвердити користування активною ідентифікаційною телекомунікаційною карткою (SIM-картка, USIM-картка, R-UIM-картка тощо), за якою він отримує відповідні послуги, шляхом зазначення у заяві одноразового пароля, надісланого оператором, провайдером телекомунікацій на абонентський номер, за яким отримуються телекомунікаційні послуги, або зазначення в заяві секретного слова, встановленого оператором, провайдером телекомунікацій та абонентом відповідно до умов, визначених оператором, провайдером телекомунікацій.

 1. Відповідальним за ідентифікацію абонента, у тому числі дистанційну, під час його реєстрації є оператор, провайдер телекомунікацій.
 2. Оператор, провайдер телекомунікацій протягом одного робочого дня після отримання від абонента заяви про реєстрацію вносить його дані до бази даних та повідомляє про це абонента у будь-якій формі.
 3. Відповідальним за достовірність персональних даних, наданих під час реєстрації, є абонент, що реєструється.

У випадку зміни даних, наданих при реєстрації, абонент має право подати оператору, провайдеру телекомунікацій заяву, яка повинна містити дані, зазначені у пункті 2 цього розділу.

 1. Запис про реєстрацію абонента зберігається у відповідній базі даних оператора, провайдера телекомунікацій протягом всього строку дії договору про надання телекомунікаційних послуг, укладеного між абонентом та оператором, провайдером телекомунікацій, а також протягом строку позовної давності, визначеного законом, у разі припинення зазначеного договору.
 2. При реєстрації абонента забороняється вимагати інші документи та дані, крім тих, що визначені у пунктах 2 – 4 цього розділу.
 3. Відмова оператора, провайдера телекомунікацій у реєстрації абонента при дотриманні вимог пунктів 2 – 4 цього розділу не допускається.
 4. Реєстрація абонента здійснюється безоплатно.
 5. Під час реєстрації абонента в оператора, провайдера телекомунікацій забороняється без згоди абонента змінювати умови укладеного між ними договору про надання телекомунікаційних послуг, у тому числі змінювати умови надання телекомунікаційних послуг, скорочувати чи змінювати їх перелік, тарифи, тарифні плани на послуги, умови і порядок оплати послуг, перетворювати внесені на особовий рахунок абонента кошти в бонуси, бали тощо.
 6. Абонент має право отримати інформацію щодо його реєстрації в базі даних оператора, провайдера телекомунікацій шляхом письмового або електронного запиту, який повинен містити абонентський номер чи інший мережевий ідентифікатор кінцевого обладнання, за яким отримуються послуги.

III. Захист інформації про абонента та надання інформації абоненту щодо телекомунікаційних послуг

 1. Захист інформації про абонента та обробка персональних даних абонента здійснюється згідно із Законами України «Про захист персональних даних» та «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

Оператор, провайдер телекомунікацій мають відповідно до законодавства повідомляти абонента про його права та забезпечувати збереження відомостей, отриманих при реєстрації абонента.

 1. Абонент після реєстрації має право на отримання від оператора, провайдера телекомунікацій інформації про надані йому телекомунікаційні послуги (виключно з дати, коли така реєстрація була проведена).
 2. Інформація про абонента, отримана під час проведення його реєстрації, може бути розміщена в телефонних довідниках, у тому числі електронних версіях та базах даних інформаційно-довідкових служб, лише за наявності згоди абонента на опублікування такої інформації.

Директор Департаменту правового забезпечення  В. Володін


 
НовостиМира
РэдТрэмОбменный
 

Комментарии закрыты.

Video >>

Задержание украинских пограничников: ФСБ показала видео допроса

13.10.2017 - 09:29
Появилось видео допроса украинских пограничников, которые пропали 3-го октября в Сумской области при выполнении задачи по мониторингу границы с Россией. Тогда Госпогранслужба Украины несколько дней не могла добиться от российской ...

Жесткая блокада подобралась к Горловке: видео

12.02.2017
У Торецка заблокировали одну из ...